PAP BOHEMIA
 

Výběr zboží a přidávání do košíku

V levé části horní obrazovky je výběrové menu "Produkty" obsahující seznam skupin zboží. Po zvolení skupiny se zobrazí výpis jednotlivých záznamů patřících do dané kategorie. V nejvyšší kategorii jsou zobrazeny všechny produkty, které jsou postupně v jednotlivých podkategoriích rozděleny podle typu produktu.

Pro usnadnění výběru zboží doporučujeme využít řadu filtrů, které Vám usnadní vyhledání produktů. Můžete si produkty zobrazit dle Vašich požadavků, v mnoha variantách a kombinacích.

Zboží přidáte do košíku, volbou  "do košíku". Zboží je možno v košíku dále upravovat, případně úplně odstranit.

Pro usnadnění nákupu proveďte registraci v  "kontaktním formuláři" . Registrace je jednoduchá a vyplnit musíte pouze Vaše údaje, které jsou nutné k uzavření kupní smlouvy, tyto údaje jsou označeny znaménkem  *

 

Naši specialisté

Naši specialisté jsou konkrétní osoby, které budete znát jménem a podívat se můžete i na foto.  U jednotlivých kategorií produktů jsou v pravém horním rohu kontakty na naše specialisty, pokud na kontaktech zastavíte kurzorem, zobrazí se Vám podrobné kontakty. Zeptat se našich produktových specialistů můžete na telefonech i e-mailech.
Provozujeme "kamenné obchody", proto jsou naši specialisté vždy připraveni Vám odborně poradit s nákupem a výběrem zboží.

U některého zboží je možné položku objednat také přímo v baleních. V takovém případě vyberte z výběrového menu vedle počtu položek místo základní měrné jednotky typ balení (palety, role, desk...) a zadejte počet těchto balení ke koupi.


 

Před odesláním objednávky si pozorně přečtěte práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího. Dokončením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že je obeznámem a souhlasí s reklamačním řádem. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

 

 

Výběr a objednávka zboží

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.naradi-pap.cz, jsou považovány za závazné.
 2. Zaslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa dodání zboží uvedená ve formuláři.
 3. Pokud je v objednávce zboží, položka "na dotaz" bude Vás prodávající následně informovat o možnostech a termínu dodání zboží a teprve potom se rozhodnete zda je objednávka této položky závazná.
 4. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny s DPH 21%.
 5. Veškeré ceny zde uvedené jsou platné pouze při objednání prostřednictvím internetového obchodu.
 6. Objednávka může být rozdělena do několika zásilek s ohledem na rozměry a dostupnost zboží.
 7. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně případných expedičních přílatků. uvedenou v sekci "ceník dopravného", nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 8. Při správném provedení objednávky Vám její přijetí obratem potvrzeno E-mailem.  Většinoiu telefonicky potvrdíme, ověříme správnost objednávky a případně upřesníme termín dodání a cenu za dopravu.

  

Doprava zboží

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po odsouhlasení objednávky oběma stranami.
 2. Prodávající zasílá objednané zboží v okamžiku kdy je objednávka kompletní. Kupující bere na vědomí, že dostupnost jednotlivých položek má vliv na termín dodání celé objednávky.
 3. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, nezvolí-li si kupující osobní vyzvednutí zboží.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a to písemně.
 5. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - faktura. Prodávající je plátcem DPH.

 

Balík PPL

PPL rozváží zboží až do váhy 50 kg, ve všední dny 8:00–21:00. Pokud vás řidič nezastihne na místě určení při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí vám zásilku následující pracovní den. Výhodou je telefonický kontakt, případně sms, kterou vám řidič předem oznámí předpokládaný termín doručení. Nad 50 kg Vám vypracuje návrh na cenu dopravy a teprve potom se rozhodnete zda objednáte.

 

Převzetí zboží

 1. Při přebírání zboží od přepravce si pečlivě zkontrolujte dodané poškozené zboží, zásilku nepřebírejte.
 2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny a jeho fyzickým převzetím.
 3. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - faktura. Prodávající je plátcem DPH.
 4. Kupující může objednané zboží,  po dohodě s prodávajícím, vyzvednout na některé prodejně. V tomto případě zachová prodávající prodejní cenu výrobků, ale vyhrazuje si právo k ceně výrobků připočítat i cenu dopravy do místa expedice.

 

Jak postupovat když je přijaté zboží poškozené

 1. Při přebírání zboží od přepravce si pečlivě zkontrolujte dodané poškozené zboží, zásilku nepřebírejte.
 2. V případě, že jste již zásilku převzali, obal není poničen, ale zboží jeví známky mechanického poškození, doporučujeme co nejrychleji kontaktovat linku přepravce, který vám zboží přivezl. O poškození zásilky vždy informujte přepravní společnosti nejpozději 3. den, následující po dni převzetí zásilky od přepravce.

Jak postupovat, když zboží přišlo nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

 1. Kupující je povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce.
 2. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

 

Reklamace dodávky zboží

 1. V případě zjištěných závad se kupující zavazuje prodávajícího informovat do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem na adresu: info@papbohemia.cz
 2. Kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Pokud kupující předmět plnění neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
 3. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.
 4. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně.
 5. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího.
 6. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí prodávající posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 15 dnů od převzetí předmětu plnění.

 

 

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat na adresu kupujícího.
 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen, v případě požadavku doručení zboží na dodací adresu, uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží.
 3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení. Kupujícímu bude v případě vrácení zboží vyplacena kupní cena vraceného zboží v plné výši.

 

Bezpečnost a ochrana informací

 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
 3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz. (Bezpečnost a ochrana informací).

 

 

Zrušení objednávky

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu.  
 2. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat způsobem dohodnutým s prodávajícím předem, jinak prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
 3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány prodávajícím složenkou na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena
  • zboží je momentálně doprodáno
 5. V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu

 

Nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

  

Platební podmínky

 1. Platba za dodané objednané zboží může být uskutečněna:
  • na fakturu, pokud má kupující uzavřenou rámcovou kupní smlouvu a prodej na fakturu je dohodnut oběma stranami
  • v hotovosti - na prodejním skladě
  • v hotovosti - při převzetí dodávky
  • předem převodem na účet
 2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 

 

Záruka

 1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu.
 2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 3. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
 4. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
 5.  Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. 

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1.01.2014

 

Pokud máte potřebu, kontaktujte nás:
 
PaP Bohemia s.r.o.
Odštěpný závod
Vídeňská 394
378 33 Nová Bystřice

 Vyhledávání

Kontakt

PaP Bohemia s.r.o.
Vídeňská 394
378 33 Nová Bystřice

tel. 384 386 530
www www.papbohemia.cz

e-mail info@papbohemia.cz

IČO 13503367
DIČ CZ13503367


Nákupní košík:

0 položek | 0,00 Kč košík

Přihlášení uživatele

Uživatel nepřihlášen
Přeskočit na obsah

 • Jak nakupovat|
 • Košík|
 • Podmínky dopravy|
 • Kontaktní formulář|
 • Věrnostní program